Wykładowcy plenarni


prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Nanotechnologia w medycynie: perspektywy i zagrożenia”

prof. dr hab. inż. Marek Samoć, Politechnika Wrocławska
Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych - „Polski Nobel 2016”

„Nieliniowa absorpcja w nanomateriałach”

prof. dr hab. Józef Spałek, Uniwersytet Jagielloński
Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich - „Polski Nobel 2016”

„Nanofizyka jako łącznik pomiędzy fizyką kwantową małych/niskowymiarowych układów a nanotechnologią ?”

prof. dr hab. Krzysztof Szot, Forschungszentrum Jülich, Niemcy

„Czy tlenki metali przejściowych mogą zrewolucjonizować nano-elektronikę ?”

Wykładowcy zaproszeni którzy do chwili obecnej potwierdzili swoją obecność

Nanoelektronika, Nanofotonika
i Układy Niskowymiarowe
prof. dr hab. Ryszard Czajka
Politechnika Poznańska
„Molekularne przełączniki, samo-organizacja i molekularne nanodruty dla elektroniki i spintroniki”
prof. dr hab. Maria Kamińska
Uniwersytet Warszawski
„Polimerowe ogniwa słoneczne - fizyka zaangażowana w poprawę ich wydajności”
dr Marek Kolmer
Uniwersytet Jagielloński
„Dwupróbnikowe pomiary STM w skali atomowej”
dr hab. Tomasz Kwapiński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Przewodnictwo i fale ładunkowe w układach niskowymiarowych na powierzchniach wicynalnych”
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Granice nanotechnologii: od nanometra do femtosekundy”
dr Witold Skowroński
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
„Mikrofalowe nanourzadzenia elektroniki spinowej”
prof. dr hab. Jacek Ulański
Politechnika Łódzka
„Nowe hybrydowe organiczno-nieorganiczne nanokompozyty do zastosowań w fotodiodach”
Biotechnologia, Nanomedycyna
i Bezpieczeństwo w Dziedzinie Nanomateriałów
prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz
Uniwersytet Łódzki
„Dendrymery w badaniach biologicznych - wyniki i perspektywy”
prof. dr hab. Małgorzata Lekka
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
„Własności mechaniczne pojedynczych komorek jako narzędzie nanomedycyny”
prof. dr hab. Ewa Mijowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
„Wpływ nanostruktur grafenowych i krzemionkowych na komórki nowotworowe”
dr hab. med. Maciej Stępnik
Instytut Medycyny Pracy, Łódź
„Ocena efektów toksycznych in vitro nanocząstek srebra w kombinacji z wybranymi składnikami kosmetyków”
prof. dr hab. Marek Szymoński
Uniwersytet Jagielloński
„Mikroskopia i spektroskopia sił atomowych w diagnostyce chorób cywilizacyjnych”
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
BioNanoPark Łódź
„Nowy koncept identyfikacji i grupowania nanomateriałów”
Wytwarzanie i Charakteryzacja Nanomateriałów
dr hab. inż. Barbara Kościelska
Centrum Nanotechnologii, Politechnika Gdańska
„Platformy plazmoniczne otrzymywane metodą ukierunkowanego wzrostu eutektycznego: wytwarzanie, struktura i zastosowania”
dr hab. Franciszek Krok
Uniwersytet Jagielloński
„Badanie właściwości cienkich warstw molekularnych na modyfikowanych podłożach z kryształów TiO2(110)”
dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson
Polska Akademia Nauk, Warszawa
„Synteza i modyfikacja nanostruktur plazmonicznych i ich zastosowanie czujnikowe”
prof. dr hab. Marek Nowicki
Uniwersytet Wrocławski
„Zastosowanie EC-STM do badań układów fazowych ciecz-ciało stałe”
dr Iwona Pasternak
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
„Wzrost grafenu na podłożach metalicznych i germanie”
dr Małgorzata Szymura
Polska Akademia Nauk, Warszawa
„Dynamika nośników w nanodrutach typu rdzeń/otoczka ZnTe/ZnMgTe”